Nov 16, 2023

Эрдэс баялгийн салбар дахь жендер, хүний эрхийн цахим сургалтын багц

Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт УУХҮЯ 2019 оноос эхлэн, жендерийн бодлого боловсруулан ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү бодлогыг уул уурхайн компани, байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрд хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын Засгийн газарт Австрали улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй АМЕП 2 хөтөлбөр дэмжин ажиллаж байна. АМЕП 2 хөтөлбөр 2022-2023 онд “Жендер, хүний эрхийн сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эрдэс баялгийн салбарын ажиллагсад, менежерүүдэд зориулсан цахим сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж ажлын байран дахь жендер, хамтын оролцоо, хүний эрхийн ойлголт, мэдрэмжийг дэмжих зорилготой 7 модуль бүхий цахим сургалтыг боловсруулсныг хүргэж байна.
 

1.1 Би хэн бэ? ( I хэсэг)
  

1.2 Би хэн бэ? ( II хэсэг)
  

1.3 Би хэн бэ? ( III хэсэг)
  

2.1 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( I хэсэг)
  

2.2 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( II хэсэг)
  

2.3 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( III хэсэг)
  

3.1 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( I хэсэг)
  

3.2 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( II хэсэг)
  

3.3 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( III хэсэг)
   

4.1 Хүнд ээлтэй байгууллага ( I хэсэг )
  

4.2 Хүнд ээлтэй байгууллага ( II хэсэг )
  

4.3 Хүнд ээлтэй байгууллага ( III хэсэг )
  

5.1 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( I хэсэг )
  

5.2 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( II хэсэг )
   

5.3 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( III хэсэг )
  

6.1 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( I хэсэг )
  

6.2 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( II хэсэг )
  

6.3 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( III хэсэг )
  

7.1 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( I хэсэг )
  

7.2 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( II хэсэг )
  

7.3 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( III хэсэг )
  
 

The following Handbook and Poster series for printing are available in the below

 
E-learning program on gender and human rights issues in the extractives sector (Mongolian)
Poster series on gender and human rights in the extractives sector.The Gender Human Rights and Inclusion (GHRI), 7 Module on-line training program was launched in June 2022 and included saw a total of 1,068 mining company employees enrolled in the program from June to December of 2022, of which 683 studied via online and 385 offline in a classroom setting. Of surveyed participants 88% of the respondents said that their attitude towards GRHI changed more positively since attending the GRHI training, some 54% responded that their colleagues’ attitude towards GRHI changed more positively since attending the GRHI training.
 
The Ministry of Mines and Heavy Industry and the Women’s Association of Mining in collaborative partnership and with support from the Australia–Mongolia Extractives Program (AMEP2), (funded by Australia Aid and the Department of Foreign Affairs and Trade) have made the online Gender, Human Rights, and Inclusion training program and subsequent products possible.Хэрэгжүүлэгч: Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (AMEP II)
Санхүүжүүлэгч: Австралийн Гадаад хэрэг, худалдааны яам.
Хамтрагч: УУХҮЯ, "Эрдэс баялаг, эмэгтэйчүүдийн холбоо" ТББ

Санал болгох