Чулуун сангийн мэдээллийн өгөгдөл боловсруулах, чанар сайжруулах нь

Төслийн нэр:

Чулуун сангийн мэдээллийн өгөгдөл боловсруулах, чанар сайжруулах нь

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Чулуун сангийн мэдээллийн өгөгдөл боловсруулах, чанар сайжруулах нь

Хамтрагч: Үндэсний геологийн алба (ҮГА)
 
Чулуун сангийн дээж тус бүр, тэр дундаа, газрын ховор элементийн төрлийн чулууны геохими, гео цаг хугацаа, геофизик, чулуужилтын анализ мэдээллийг шинэчилж, гео-мэдээллийн сан, ҮГМС, МонГеоКат систем рүү оруулна. ҮГА чулуужсан шинжилгээг өндөр нарийвчлатай хийдэг шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь АМЕП 2 хөтөлбөр тусална.

Төсөлүүд