Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний удирдамж боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

Төслийн нэр:

Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний удирдамж боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний удирдамж боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

Хамтрагч: МОНВАЛ Хороо (Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институти, Монголын геологи, уул уурхайн мэргэжлийн зөвлөл)
 
Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль 2021 оны УИХ-ын чуулганд өргөн баригдаж байна. Тус хуулиар ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээ нь тусгай, онцлог ажил мэргэжил гэдгийг зааж өгчээ. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн хүрээнд Монголын үнэлгээчид ашигт малтмалын хөрөнгө үнэлэхдээ удирдамж болгох бичиг баримт боловсруулах олон улсын мэргэжилтнүүдийг АМЕП 2 урьж ажиллуулна. МОНВАЛ хороо Австралийн уул уурхайн мэргэжилтнүүдийн хамгийн том байгууллага болох AusIMM-тэй хамтран, үнэлгээчид, мэргэжилтнүүдэд үнэлгээний арга зүй, МОНВАЛ кодексийн сургалт явуулахад нь АМЕП 2 хөтөлбөр тусална.
 

Төсөлүүд