Нүүрсний давхаргын метан хийн гео-мэдээллийг сайжруулах нь

Төслийн нэр:

Нүүрсний давхаргын метан хийн гео-мэдээллийг сайжруулах нь

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Нүүрсний давхаргын метан хийн гео-мэдээллийг сайжруулах нь

Хамтрагч: Ашигт малтмал, газрын тосны газар (АМГТГ)
 
Монгол Улс нүүрсний орд, нөөц, олборлолтын талаар арвин туршлага, түүхтэй  боловч нүүрсний давхаргын метан хийн геомэдээлэл хомс, хөрөнгө оруулагчдыг татах баримт материал ховор байна. Тиймээс АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд одоо байгаа нүүрсний давхаргын метан хийн геомэдээллийг нягтлан үзэж, хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хайгуулын мэдээллийн талаарх үнэлгээ бэлтгэнэ. АМГТГ, нүүрсний давхаргын метан хийн салбарын мэргэжилтнүүдийн чадавхыг дээшлүүлнэ.

Төсөлүүд