Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээн (БОННҮ) дэх олон нийтийн оролцоо

Төслийн нэр:

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээн (БОННҮ) дэх олон нийтийн оролцоо

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээн (БОННҮ) дэх олон нийтийн оролцоо

Хамтрагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)
 
2020-2021 онд АМЕП 2 хөтөлбөр БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлэн, БОННҮ дэх олон нийтийн оролцоог хангах ажлаа орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд гүйцэтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор удирдамж боловсруулна. Орон нутгийн мэргэжилтэн, иргэдийг олон нийтийн оролцооны тэргүүн туршлагуудыг харуулсан цахим сургалтад хамруулна.
БОННҮ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн тайлан зэргийг бүртгэдэг одоогийн системийг үнэлж, эдгээрийг нэгтгэсэн, олон нийтэд илүү нээлттэй загварчлал гаргана. Ингэснээр БОАЖЯ нь БОННҮ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг цахимаар үнэлэх, хэрэгжилтийг нь хангуулах боломж нээгдэнэ.

Төсөлүүд