Газрын хэвлийн тухай хуулийг шинэчлэхтэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах нь

Төслийн нэр:

Газрын хэвлийн тухай хуулийг шинэчлэхтэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах нь

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Газрын хэвлийн тухай хуулийг шинэчлэхтэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах нь

Хамтрагч: УУХҮЯ, ажлын хэсэг
 
Геологи, уул уурхай, газрын тос, газрын хэвлийтэй холбоотой бусад үйл ажиллагааг зохицуулдаг хуулиудын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор газрын хэвлийн хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хэсэг УУХҮЯ-н дээр байгуулагдлаа. АМЕП 2 хөтөлбөр хуулийн үзэл баримтлал боловсруулах, үр нөлөөллийн үнэлгээ хийх зэргээр тус ажлын хэсгийг дэмжинэ. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа мөн Үндэсний геологийн албаны эрх, үүргийг хуулийн хүрээнд тодорхойлоход нөлөөлөх магадлалтай.

Төсөлүүд