Эрэл хайгуул, нөөц баялгийг тайлагнах журам боловсруулах

Төслийн нэр:

Эрэл хайгуул, нөөц баялгийг тайлагнах журам боловсруулах

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Эрэл хайгуул, нөөц баялгийг тайлагнах журам боловсруулах

УУХҮЯ, АМЕП хөтөлбөрийн захиалгаар ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн харъяа Эрдэс баялаг, геомэдээллийн сургалтын төв хөнгөн цагаан, литий-цезий, газрын ховор элемент, бал чулуу, давс, карбонат чулуулаг, элс хайрга гэсэн долоон төрлийн ашигт малтмалыг эрж хайх, нөөцийг нь тайлагнах аргачилсан зааварчилгаа боловсруулна. Энэ зааварчилгааг мөрдөж, стандартчилснаар дээрх долоон ашигт малтмалын нөөц тогтоох, бүртгэх үйл явцыг ойлгомжтой, үр дүнтэй, ил тод болгоход хувь нэмэр оруулна.

2021 оны 8 дугаар сарын 24-нд оруулсан нэмэлт мэдээлэл:
АМЕП 2 хөтөлбөрийн хүрээнд долоон төрлийн ашигт малтмал эрж хайх аргачилсан зөвлөмж боловсрууллаа.
1. Хөнгөн цагаан: Монгол болон Англи хэл дээр;
2. Лити, цези: Монгол болон Англи хэл дээр;
3. Элс хайрга: Монгол болон Англи хэл дээр;
4. Бал чулуу: Монгол болон Англи хэл дээр;
5. Карбонат чулуулаг: Монгол болон Англи хэл дээр;
6. Давс: Монгол болон Англи хэл дээр;
7. Газрын ховор элемент: Монгол болон Англи хэл дээр;

Та бүхэн https://amep.mn/news-detail/31 хаягаар орж, аргачилсан зөвлөмжүүдийг татаж үзэх боломжтой.

Төсөлүүд