Хөрөнгийн үнэлгээ

Төслийн нэр:

Хөрөнгийн үнэлгээ

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Хөрөнгийн үнэлгээ

АМЕП 1-ийн хүрээнд Эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний олон улсын стандарт-тай танилцаж, МУ-ын эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний код боловсруулахад баримтлах удирдамж боловсруулсан. Эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний кодтой болсноор a) эрдэс баялгийн хөрөнгийг зөв, мөн олон улсад зөвшөөрөгдөх стандартаар үнэлэх, б) засгийн газар, уул уурхайн компаниуд үр дүнтэй зөвшилцөх, в) үнэлгээ хийдэг Монголын компаниуд илүү олон болж, Монгол улсдаа үйл ажиллагаа явуулж эхлэх давуу талтай.

 

Төслийн видео

Төсөлүүд