Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Дагалдах элементүүдэд АМНАТ тооцох

Сангийн яам (СЯ), Татварын ерөнхий газар (ТЕГ), Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Гаалийн ерөнхий газартай зөвлөлдсөний үндсэн дээр УУХҮЯ ашигт малтмалын баяжмалд агуулагдах дагалдах элементүүдэд ногдуулах АМНАТ-тэй холбоотой журам, заавруудыг шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд АМЕП хөтөлбөр гурван ажил хийж гүйцэтгэнэ. Нэгдүгээрт, баяжмалд агуулагдах дагалдах элементэд нөөцийн төлбөр ногдуулах олон улсын шилдэг туршлага, эрх зүйн зохицуулалтыг судална. Хоёрт, дагалдах элементүүдийг тооцоолох шинэчилсэн арга зүй боловсруулна. Гуравдугаарт , Монгол, Австралийн Сангийн яамны мэргэжилтнүүдийг холбож, АМНАТ тооцох аргачлал, Австралийн туршлага судлах цахим уулзалтууд зохион байгуулна.

Энэ төсөл нь Монгол улсын ашигт малтмалын АМНАТ тооцох хуулиудад буй зөрүүтэй заалтуудыг засч сайжруулах, УУХҮЯ, СЯ, ТЕГ-ын мэргэжилтнүүд нэгдсэн ойлголттой болоход нь чухал ач холбогдолтой. Монгол улс өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхийн тулд салбарын хэмжээний шинэчлэлтүүд хийхэд бэлэн буйг энэ төсөл олон улсын хөрөнгө оруулагчдад харуулна.
 
Үйл ажиллагаа

Хөтөлбөрүүд